تازه های پزشکی

 

 Mahdi Kadkhodazadeh, DDS ¢ Reza Amid, DDS ¢ Mehdi Ekhlasmand Kermani, DDS Sepanta Hosseinpour, DDS, MPH

 

 The frenum is a mucosal fold that attaches the lips or cheeks to the alveolar mucosa, gingiva, and underlying periosteum. Consequences of an abnormal frenal attach­ment include gingival recession, decreased vestibular depth, decreased range of lip movement, and involve­ment of interdental papilla, causing a diastema. Several methods to eliminate ectopic frenal attachments have been suggested, including frenectomy (elimination) and frenotomy (repositioning). This case report describes the use of a modified frenectomy technique in a 15-year-old girl with excess gingiva between the maxillary central incisors, which exhibited a 3-mm diastema. First, a semi­lunar primary incision was made in the palatal surface at a 5-mm distance from the tip of the papilla. Next, sulcu­lar incisions were made around the tooth, and the papilla was transposed to the buccal via a papilla preservation flap. After complete elimination of frenal attachments in the bone, the flap was repositioned and sutured to the palatal surface. Afterward, the frenum was classically cut and sutured. Through this approach, the position of the frenum was changed apically without invading the papilla. At the 3-month follow-up, it was found that the modified technique (combination of papilla preservation flap and frenotomy) had minimized the surgical scar on the buccal surface, preserved the papilla, and yielded optimal esthetic results.

 

 Frena are mucosal folds that attach the lips or the cheeks to the alveolar mucosa, gingiva, or underlying perios­teum. Ectopic frena can cause complications such as gingival recession, decreased vestibular depth, decreased range of lip movement, and involvement of interdental papilla; they also may interfere with oral hygiene.1-7

Involvement of the papilla in most cases results in persistent diastema and subsequent esthetic problems. Thus, several surgical techniques have been suggested for treatment pur­poses.1-5 Frenectomy is defined as complete elimination of the frenum and its attachments, while frenotomy refers to incision and repositioning of a frenal attachment.8 These procedures used to be categorized as types of mucogingival surgery, a term Friedman first coined in 1957.9 In 1996, a consensus committee at the World Workshop in Periodontics stated that this term should be replaced with periodontal plastic surgery, as sug­gested by Miller in 1993.10,11

The body has 4 principal types of tissue: epithelial tissue, con­nective tissue, muscle tissue, and nervous tissue. Henry et al histologically evaluated the superior labial frenum and reported that it contains compact collagen and elastic fibers covered by orthokeratinized and, in some areas, parakeratinized epithe­lium.12 They found no muscular fibers in the frenum. However, some other studies have found horizontal bands and oblique muscular fibers in frena related to the orbicularis oris.13

The maxillary labial frenum is an ectolabial band remnant attached to the upper lip tubercle. When the maxillary central incisors develop with a wide diastema, the underlying bone is not formed. As a result, a V-shaped bone defect may form between the maxillary central incisors as a consequence of the ectopic labial frenum.

Placek et al classified 4 types of frenal attachment: (1) muco­sal, where the frenal attachments extend anteriorly to the mucogingival junction; (2) gingival, where the frenal attach­ments enter the attached gingiva; (3) papillary, where the frenal attachments extend into the papilla; and (4) papillary penetrat­ing, where the frenal attachments cross the alveolar bone and extend to the palatal papilla.14

A frenal attachment can be diagnosed by pulling on the patient’s upper lip. If the attachment is abnormal, pulling on the lip will result in movement of the tip of the papilla or blanching of tissue due to ischemia at the site. Frenectomy is indicated in the following situations: when an ectopic frenum results in a midline diastema, when the close vicinity of the frenum to the gingival margin results in gingival recession and impairs oral hygiene, or when an ectopic frenum is associated with inad­equate attached gingiva and a shallow vestibule.14

There are several possible approaches to frenectomy: clas­sic frenectomy, Z-plasty, V-Y plasty, electrosurgery, and use of carbon dioxide laser.15-18 When an ectopic frenum prevents closure of a diastema between the maxillary central incisors or the frenum itself is responsible for the occurrence of a midline diastema, buccal incisions may leave scars after the healing process if the frenum is of the papillary penetrating type. In the new technique for labial frenectomy in the maxilla, surgi­cal incisions are made on the palatal surface. Frena extending to the palatal papilla may be associated with bone defects in the midline. Thus, the attachments in the bone surface and underneath the papilla must be completely eliminated. For this purpose, the papilla preservation flap can be combined with classic frenectomy to efficiently preserve the papilla.

Modified frenectomy technique

A modified surgical technique for management of ectopic frena has been developed and performed at the Department of Periodontics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. The technique is designed to minimize the surgi­cal scar on the buccal surface and preserve the papilla, thereby yielding optimal esthetic results.

First, a semilunar incision is made in the palatal surface 5 mm from the tip of the papilla. Next, sulcular incisions are made around the teeth. The papilla preservation flap is elevated between the teeth to transpose the papilla from the palatal to the buccal.19 A 1.0- to 1.5-mm full-thickness flap, extensive enough to allow easy access to the bone defect, is elevated at the buccal surface. The attachments are separated from the defect and bone surface with a curette. After the attachments in the defect are completely eliminated, the flap is repositioned and sutured to the palatal surface. The frenum is then classically cut and sutured via frenotomy. In this way, the position of the frenumis changed apically without invading the papilla.
Case report

Examination and diagnosis

A 15-year-old girl with no relevant medical history presented with a chief complaint of excess gingiva between her maxil­lary central incisors. There was a 3-mm diastema between the maxillary central incisors. The patient reported a history of orthodontic treatment. Considering the small width of the maxillary central incisors and the results of orthodontic analy­ses, the orthodontist recommended composite resin reshaping of the teeth instead of orthodontic movement for diastema closure. An ectopic labial frenum had to be removed prior to restorative treatment.

Extraoral and intraoral examinations were carried out. Gingival sulcus depth was measured at 6 points around each of the maxillary central and lateral incisors. The maximum depth was found to be 2 mm. At the buccal surface of each tooth, 7 mm of keratinized gingiva was present. The gingival biotype was thick, and there was no attachment loss. The interdental papilla occupied almost half of the clinical crown length in the proximal space between the central incisors, masking the cementoenamel junction of the teeth (class II according to the classification by Nordland & Tarnow).20 The vestibular depths in this area were 10 mm from the gingival margin of the central incisors and 14 mm from the tip of the papilla between the central and lateral incisors.

Oral hygiene instructions were given to the patient in another session, and emphasis was placed on the importance of oral hygiene measures. The patient received initial prophylaxis as well.

According to the previously described classification, the patient demonstrated a papillary penetrating attachment, and frenectomy via the aforementioned modified technique was indicated. Two weeks after prophylaxis, the patient was recalled for surgery. The probing depths were measured again, the patient’s oral hygiene status was assessed, and the diagnosis of ectopic frenum was reconfirmed (Fig 1).

Surgical technique

Infiltration anesthesia was induced at the lateral sides of the labial frenum as well as the incisopalatal area. A microsurgical blade was used to make the primary incisions.

Stage 1

The first stage of surgery combined a modified frenectomy approach and a papilla preservation flap.

Step 1. A semilunar incision was made at the midpalatal suture behind the central incisors (Fig 2). The incision was continued in the form of a sulcular incision to the mesial of the central incisors and extended to their distobuccal line angles (Fig 3). This primary incision was made for the purpose of papilla preservation. Step 2. A Buser periosteal elevator was used to elevate the flap palatally, through the diastema, and move it buccally (Fig 4). A 1.0- to 1.5-mm full-thickness flap was then elevated to com­pletely eliminate the frenal attachments to the buccal bone.

Step 3. Since the frenal attachments had a buccopalatal direc­tion and had entered the bone defect, the defect was completely cleaned of these attachments using a Sugarman bone file.

Step 4. The flap was repositioned in its original place in the palate and sutured with 5-0 chromic gut suture (Fig 5).

Stage 2

The second stage of surgery was a frenotomy accomplished without invading the papilla.

Step 1. The frenum was classically dissected at a 2-mm dis­tance from the papilla (Fig 6).

Step 2. Following frenotomy, the wound margins were under­mined to achieve better closure.

Step 3. Suturing was completed with 5-0 chromic gut suture (Fig 7).

Stage 3

The third stage of surgery consisted of low-level diode laser irra­diation to decrease postoperative bleeding and enhance healing. The laser irradiation was administered on the day of surgery and the first postoperative day.

Postoperative instructions were given to the patient, and she was scheduled to undergo suture removal 1 week later.21

Follow-up

At 1 week postoperatively, due to the presence of inflamma­tion, the depth of gingival sulcus had decreased by a maximum of 1 mm compared to its value immediately after surgery. The depth returned to its baseline value by the next session (7 days). The papillary height did not show any significant change post­operatively. Ten days after suture removal, the frenum was more apically positioned compared to its preoperative status (Fig 8). The patient was recalled after 2 and 3 months. At 3 months, buccal scarring was minimal, and composite resin restorations were placed for diastema closure (Fig 9). One month after place­ment of the restorations, the space between the centralincisors was completely filled by the interdental papilla, and there were no signs of excessive traction caused by the frenum (Fig 10).


Discussion

If an ectopic frenum is not eliminated, it may cause gingival recession and a diastema. Excessive movement of the upper lip can adversely affect the process of wound healing and soft tissue maturation and compromise the treatment outcome of conventional frenectomy procedures. Several surgical tech­niques have been introduced for eliminating or changing the position of an ectopic frenum, each having their own indica­tions. However, none of these techniques addresses papilla preservation and its significance. This is especially important when the ectopic frenum has caused a diastema and pen­etrated the interdental papilla.

In a classic frenectomy, part of the papilla inevitably must be eliminated if the frenum has penetrated it, and this approach can cause significant esthetic problems for the patient.15 Likewise, papillary involvement is not addressed in Z-plasty or the Miller frenectomy technique. In other words, the conventional techniques follow the same path for all types of ectopic frena and remove part of the papilla in case of frenal invasion. However, papilla preservation in the esthetic zone has gained increasing attention in recent years, because regeneration of lost papilla is difficult, if not impossible.22-24

Most of the conventional frenectomy techniques impair the normal function of the frenum, since they completely remove it. In complete elimination of frena by frenectomy, even the deepest frenal attachments are cut. For this reason, the surgical site is often extensive and usually results in an extensive scar.

In contrast, the technique described in the current case report aims to preserve the papilla with minimal postsurgical scarring. This approach also allows preservation of interden­tal papilla in patients with a diastema. Another advantage is that the frenum is not completely removed. Instead, it is posi­tioned more apically. Only the attachments entering the bone are cut. In this way, attachments of the lip to the alveolar bone and gingiva maintain the natural function of the frenum. Because excision of tissue is limited, the modified frenectomy technique does not cause excess trauma to the buccal surface and does not compromise the interdental papilla.

The positive effects of diode laser irradiation on wound healing have been confirmed in recent years.25-28 Thus, irradiation is suggested as an adjunctive therapy in cases wherein a long healing period may negatively affect the outcome of surgery.

Although the modified frenectomy technique results in a smaller scar at the buccal surface and preserves the interden­tal papilla, it has a disadvantage: It requires an extra incision in the palatal surface to preserve the papilla. In addition, this report presents the results of this approach in only a single patient. The outcomes of clinical application of the technique in more patients must be assessed in order to allow evidence-based decision making.


Conclusion

At the 3-month follow-up of the patient, the papilla preserva­tion flap in conjunction with a frenectomy resulted in minimal surgical scarring buccally and preservation of the interdental papilla. The modified frenectomy represents a new approach to traditional mucogingival surgeries and not only eliminates the ectopic frenum but also preserves the papilla. Use of a modified frenectomy along with a papilla preservation flap results in min­imal changes in the height and shape of the papilla in patients with diastemas wider than 2 mm.

Author information

Drs Kadkhodazadeh and Amid are associate professors, and Dr Kermani is a dentist, Department of Periodontics, Dental Research Center, Research Institute of Dental Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, School of Dentistry, Tehran, Iran, where Dr Hosseinpour is a research fellow, School of Advanced Technologies in Medicine.

References

1.     Gottsegen R. Frenum position and vestibule depth in relation to gingival health. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1954;7(10):1069-1078.

2.     Freedman AL, Stein MD, Schneider DB. A modified maxillary labial frenectomy. Quintessence Int. 1982;13(6):675-678.

3.     Huang WJ, Creath CJ. The midline diastema: a review of its etiology and treatment. Pediatr Dent. 1995;17(3):171-179.

4.     Baker P, Spedding C. The aetiology of gingival recession. Dent Update. 2002;29(2):59-62.

5.     Bagga S, Bhat KM, Bhat GS, Thomas BS. Esthetic management of the upper labial frenum: a novel frenectomy technique. Quintessence Int. 2005;37(10):819-823.

6.     Lang NP, Löe H. The relationship between the width of keratinized gingiva and gingival health. J Periodontol. 1972;43(10):623-627.

7.     Dewel B. The labial frenum, midline diastema, and palatine papilla: a clinical analysis. Dental Clin North Am. 1966;175-184.

8.     Peacock M. Frenotomy and keratinized tissue augmentation. Gen Dent. 1998;46(2):194-196.

9.     Friedman N. Mucogingival surgery. Tex Dent J. 1957;75:358-362.

10.   Consensus report. Mucogingival therapy. Ann Periodontol. 1996;1(1):702-706.

11.   Miller PD Jr. Concept of periodontal plastic surgery. Pract Periodontics Aesthet Dent. 1993; 5(5):15-20, 22.

12.   Henry SW, Levin MP, Tsaknis PJ. Histologic features of the superior labial frenum. J Perio­dontol. 1976;47(1):25-28.

13.   Delaire J, Fève J, Chateau J, Courtay D, Tulasne J. Anatomy and physiology of the muscles and median frenum of the upper lip. Initial results of selective electromyography [in French]. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 1976;78(2):93-103.

14.   Placek M, Skach M, Mrklas L. Problems with the lip frenulum in parodontology, I: classification and epidemiology of tendons of the lip frenulum [in Czech]. Cesk Stomatol. 1974;74(5):385-391.

1.     Devishree, Gujjari SK, Shubhashini PV. Frenectomy: a review with the reports of surgical tech­niques. J Clin Diagn Res. 2012;6(9):1587-1592.

2.     Lefevre B. Frenectomy, the Z-plasty technique [in French]. Chir Dent Fr. 1991;61(563- 564):55-57.

3.     Tuli A, Singh A. Monopolar diathermy used for correction of ankyloglossia. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2010;28(2):130-133.

4.     Haytac MC, Ozcelik O. Evaluation of patient perceptions after frenectomy operations: a compar­ison of carbon dioxide laser and scalpel techniques. J Periodontol. 2006;77(11):1815-1819.

5.     Takei HH, Han TJ, Carranza FA Jr, Kenney EB, Lekovic V. Flap technique for periodontal bone implants: papilla preservation technique. J Periodontol. 1985;56(4):204-210.

6.     Nordland WP, Tarnow DP. A classification system for loss of papillary height. J Periodontol. 1998;69(10):1124-1126.

7.     Sorrentino JM, Tarnow DP. The semilunar coronally repositioned flap combined with a frenec­tomy to obtain root coverage over the maxillary central incisors. J Periodontol. 2009;80(6): 1013-1017.

8.     Singh VP, Uppoor AS, Nayak DG, Shah D. Black triangle dilemma and its management in esthetic dentistry. Dent Res J. 2013;10(3):296-301.

9.     Prato GP, Rotundo R, Cortellini P, Tinti C, Azzi R. Interdental papilla management: a review and classification of the therapeutic approaches. Int J Periodontics Restorative Dent. 2004; 24(5):246-255.

10.   Carnio J. Surgical reconstruction of interdental papilla using an interposed subepithelial con­nective tissue graft: a case report. Int J Periodontics Restorative Dent. 2004;24(1):31-37.

11.   Mun S, Cheon M, Kim SH, et al. The effect of laser diode irradiation on wound healing of rat skin. J Cosmet Laser Ther. 2013;15(6):318-325.

12.   Sardari F, Ahrari F. The effect of low-level helium-neon laser on oral wound healing. Dent Res J (Isfahan). 2016;13(1):24-29.

13.   Tabakoglu HO, Sani MM, Uba AI, Abdullahi UA. Assessment of circular wound healing in rats after exposure to 808-nm laser pulses during specific healing phases. Lasers Surg Med. 2016; 48(4):409-415.

14.   Beigom Taheri J, Bagheri F, Mojahedi M, et al. Comparison of the effect of low-level laser and phenytoin therapy on skin wound healing in rats. J Lasers Med Sci. 2015;6(3):124-128.

 

حفره دهان
حفره دهان

حفره دهان اولین قسمت از دستگاه گوارش است.این حفره از اطراف با عضلات صورت و از پایین با عضلات کف دهان که به فک پایین متصل گردیده اند و از بالا توسط سینوس ماگزیلاری و از جلو با دندانهای پیش و لبها و از پشت با لوزه های کامی پوشیده شده است.

A modified frenectomy technique a new surgical approach
A modified frenectomy technique: a new surgical approach
The frenum is a mucosal fold that attaches the lips or cheeks to the alveolar mucosa, gingiva, and underlying periosteum. Consequences of an abnormal frenal attach­ment include gingival recession, decreased vestibular depth, decreased range of lip movement, and involve­ment of interdental papilla, causing a diastema. Several methods to eliminate ectopic frenal attachments have been suggested, including frenectomy (elimination) and frenotomy (repositioning). 
از رادیوگرافی نترسید
از رادیوگرافی نترسید!

نقش مهم رادیوگرافی در تشخیص پوسیدگی ها و ضایعات اولیه دهان،فک و صورت برکسی پوشیده نیست اما توصیه پزشکان مبنی برپرهیز از رادیوگرافی های مکررو بی دلیل باعث شده عده ای از ترس آسیب های ناشی از اشعه و ابتلا به بیماری هایی نظیر سرطان ازانجام رادیوگرافی های لازم هم سرباز زنند.

  برای به اشتراک گذاشتن این مطلب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:
بیشتر بخوانید ...
فلوراید تراپی

فلوراید تراپی

فلوراید با بالا بردن مقاومت دندان ها در برابر اسید حاصل از پلاک های میکروبی، در پیشگیری از پوسیدگی دندان ها بسیار مؤثر است. در صورت استفاده از فلوراید در کودکان زیر 6 سال، فلوراید در مکانیسم ساخت و رویش دندان های دائمی در ساختار دندان ها نهادینه شده و مقاومتشان را در برابر پوسیدگی بصورت قابل توجهی افزایش خواهد داد.
ترمیم های آمالگام یا کامپوزیت

ترمیم های آمالگام یا کامپوزیت؟

یکی از متداول ترین سؤالاتی که در زمینه ی دنداپزشکی در میان مردم مطرح می شود، مزیت یا عیب یکی از ترمیم ها فوق نسبت به دیگری است.

سؤالاتی که  اکثر بیماران و مراجعه کنندگان از دندانپزشک خود می پرسند:

آمالگام بهتر است یا کامپوزیت؟"

درسته که می گن آمالگام سرطانزاست؟!

 درسته که آمالگام خیلی محکمتر از کامپوزیته؟!

برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا تعاریف پایه در این زمینه را توضیح دهیم.

درمان آفت دهان

درمان آفت دهان

بهتر است بدانید درمان آفت دهان فقط شامل درمان های علامتی است. به این معنی که پزشکان و دندانپزشکان با درمان های خود تلاش در کاهش علائم بویژه درد در مدت بروز آفت دهان دارند. بنابراین برای درمان سوسپانسیون ها و محلول های ترکیبی متفاوتی توسط پزشکان و دندانپزشکان تجویز می گردد که موجب بی حسی ناحیه اطراف آفت می شوند تا درد ناشی از آن حس نشود. در بسیاری موارد بی حسی کل دهان حس نامطلوبی دارد اما به دلیل طولانی بودن زمان بهبود آفت، برای جویدن و بلع غذا استفاده از این محلول ها علیرغم نامطلوب بودن لازم می باشد.

دندانپزشک خوب در تهران | ایمپلنت در شمال تهران | دندانپزشکی کودکان

گروه تخصصی دندانپزشکی و زیبایی میمنت، از ابتدای مهرماه سال 1390 با هدف ارائه ی خدمات نوین و با کیفیت در زمینه دندانپزشکی و دندانپزشکی زیبایی، با مدیریت دکتر محسن میمنت آبادی افتتاح گردید و کلینیک میمنت جزء دندانپزشک خوب در تهران می باشد. این مجموعه با بهره گیری از دندانپزشکان عمومی و متخصص مجرب و پرسنل اداری و درمانی آموزش دیده و حرفه ای در کنار استفاده از امکانات و تجهیزات دندانپزشکی مدرن و پیشرفته، سعی در ارائه خدمات در بالاترین سطح کیفی به مراجعه کنندگان را دارد.
کلینیک دندانپزشکی میمنت ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی کودکان ، لمینیت دندان و ایمپلنت در شمال تهران می باشد.
کلینیک زیبایی میمنت علاوه بر خدمات زیبایی دندانپزشکی ارائه دهنده خدمات زیبایی جوانسازی پوست مانند تزریق بوتاکس، تزریق ژل، لیزر موهای زائد، و رفع چین و چروک پوست میباشد.

نشانی: نیاوران، ابتدای پورابتهاج، بعد از کاخ نیاوران، جنب بانک صادرات، پلاک 366
تلفن های تماس: 22829107 - 22829189 - 22810188 - 22810189
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
FacebookTwitterInstagramTelegramLinkedinGoogle PlusAparatYoutube